Donderdag 16 juli 2020, 20:00 uur te ’t Caves. 

Datum: 16 juli 2020

Plaats: ’t Caves

Tijd: 20:00 uur

Aanwezig namens het bestuur: Jeroen de Leeuw, Jan Warmoeskerken, Bart Grijseels en Adri van Leuven (kwam later binnen)

Aanwezige leden: Zie bijlage

Afwezig met afmelding: Wegens de coronamaatregelen hoefden de leden zich voor deze ALV alleen maar aan te melden.

Opening:

Openingswoord voorzitter:

Bij dezen heet ik alle aanwezige leden welkom op de zevende Algemene Ledenvergadering (ALV) van Golfvereniging het Caves.
Het is een bijzondere vergadering in een bijzondere tijd!

De vergadering is niet alleen later in het jaar, ook zijn we noodgedwongen afgeweken van de goede traditie dat iedereen tot het laatste moment kon beslissen om de vergadering bij te wonen.

De maatregelen rondom Covid 19 hebben ons gedwongen om het aantal leden dat de vergadering fysiek kan bijwonen, zodanig te beperken dat het totaal aantal aanwezigen bij deze vergadering lager is dan de toegestane limiet.

De limiet wordt in deze niet bepaald door het toegestane absolute aantal van 100 personen, maar door het aantal dat in deze accommodatie past binnen de anderhalve meter maatregel.

Dat we pas in juli het boekjaar 2019 formeel afsluiten, is ogenschijnlijk in tegenspraak met het vereiste in de statuten. Maar zoals in de uitnodiging voor de ALV al vermeld, is door een noodwet die door de overheid is aangenomen, dit late tijdstip dit jaar toegestaan.

De Coronacrisis in combinatie met het late tijdstip en wellicht de door leden aangegrepen mogelijkheid om na alle versoepelingen nu toch op vakantie te gaan, zijn mogelijkerwijs de oorzaak dat er dit jaar een geringe opkomst is.
Dat is begrijpelijk maar toch enigszins teleurstellend. Als bestuur zullen we zeker proberen om volgend jaar, onder wat ik maar de nieuwe normale omstandigheden noem, de opkomst weer groter te laten zijn.

De opkomst van vanavond is zodanig, dat we geen gebruik hebben hoeven maken van de mogelijkheid om de vergadering deels hier in Hole 19 te doen plaatsvinden en deels via een online verbinding.
Ik moet zeggen, dat ik het spijtig vindt dat we met zo weinig leden zijn, maar dat ik toch wel blij ben om niet weer online te hoeven vergaderen. De aanwezigen gewoon in de ogen te zien is veel prettiger dan in een koude en kille camera te praten.

Wel willen we Johan de Haas danken die heeft aangeboden om indien nodig te helpen bij het online vergaderen!

Als de vergadering het mij toe staat, ga ik in vervolg op het overzicht 2019 nog in op de ontwikkelingen dit jaar in het licht van de covid 19 perikelen.

Overzicht 2019 en nieuws van de Voorzitter:

De voorzitter doet zijn verslag over het afgelopen jaar. 

Beste golfvrienden,

Zoals ook in de afgelopen jaren het geval was, heeft er weer een stijging van het aantal leden plaatsgevonden, zij het dat deze met 8 leden wel bescheiden is. Inmiddels bestaat de vereniging uit 638 leden. 

Daarmee zijn we opnieuw een witte raaf in sportland, omdat sportverenigingen, zowel golfverenigingen als andere sporten, al jaren worstelen met ledenterugloop.

Voor onze vereniging zijn alle leden gelijk, maar vanwege het abonnement bij de baan is er een onderverdeling in 287 A-leden, 116 par3 leden en helaas nog steeds weinig  jeugdleden, nl 4 i.pv. de 3 van vorig jaar. 

De rest bestaat uit D-leden of bedrijfsleden. 

Het is verheugend om te zien, dat er opnieuw nieuwe par3 leden zijn, dit zijn grotendeels leden die recent zijn begonnen met golf. En we hopen dat hier een doorgroei zit naar de ‘grote baan’.

De activiteiten van onze vereniging zijn dit jaar weer goed bezocht. Dat betrof niet alleen de NGF competities, maar ook onze eigen competities, toernooien en wedstrijden. De details horen we later in de vergadering in het verslag van de activiteitencommissie.

Al met al was het een mooi jaar, met een gezonde en bloeiende vereniging en leek eind vorig jaar ons niets in de weg te staan om er in 2020 weer een fantastisch golfjaar met vele activiteiten en hopelijk vele hoogtepunten van te maken.

Zoals we allemaal weten, bracht het jaar 2020 echter een hele andere invulling van onze golfhobby en -sport Ik wil hier niet stilstaan bij de algemene problematiek van Covid 19. Daar is al zoveel over gezegd en we zijn denk ik allemaal toch een beetje ‘coronamoe’. 

Voor onze vereniging en ook voor de baan heeft het een lastige periode betekend. 

De plotse Lock down leidde tot een periode van grote stilte op en rond de golfbaan.
Zoals in de communicatie in die periode al gemeld, hebben we -samen met de baan- terughoudendheid betracht in de berichtgeving. 

Ons idee daarbij was dat het niet zinvol was om voortdurend te communiceren over mogelijke nieuwe ontwikkelingen en onzekere plannen. 

Maar gelukkig is aan de stille periode eerder dan in eerste instantie gedacht een einde gekomen. 

Onder de strikte coronaregels zijn we in juni weer gaan golfen en alle leden verdienen een groot compliment voor de rust en discipline waarmee de beperkingen voor het spelen werden geaccepteerd. 

Natuurlijk, er waren her en der wat vergissingen, opstartproblemen en misverstanden, maar over het algemeen hebben we deze periode goed opgepakt. En sinds kort zijn er weer verenigingsactiviteiten gestart en/of gepland. 

Een vaak gehoorde reactie daarbij was of de herstart niet eerder en meeromvattend kon. Het antwoord daarop is dat we als bestuur, samen met de activiteitencommissie uiteraard, nadrukkelijk het evenwicht hebben gezocht tussen zo snel mogelijk weer beginnen en het vermijden van onverantwoorde risico’s.

Bij dat laatste is van belang dat we niet de ogen hebben willen sluiten voor het feit dat zowel de leden van de vereniging als de grote groep van vrijwilligers die de activiteiten begeleiden, tot de risicogroepen voor het Covid 19 virus behoren.

Maar in goed overleg met Toon en Wilmy, zijn we toch in staat geweest om de rest van het jaar met een mooi golfprogramma in te vullen.!   

Ingekomen stukken:

Mieke Quirijnen had via de mail aangegeven dat er een fout stond in het verslag van de ALV 2019. Dit was inmiddels aangepast door de secretaris. Verder zijn er geen stukken binnen gekomen.

Notulen ALV 2019:

Notulen ALV 2019 worden behandeld en vervolgens goedgekeurd.

Verslag Penningmeester:

De penningmeester was nog niet aanwezig, zodat de voorzitter het woord gaf aan de kascontrolecommissie

Peter Verheggen leest namens de kascontrolecommissie het kascontroleverslag voor. Ze hebben de jaarrekening 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascontrolecommissie dankt de penningmeester voor het uitvoeren van de financiële administratie. Als opmerking geeft de kascontrolecommissie aan dat de financiële administratie nog niet van dien aard is dat het een duidelijk overzicht geeft van de diverse boekingen. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt na de ALV overhandigd aan de secretaris ter archivering.

De ALV verleent het bestuur van golfvereniging Het Caves decharge voor het gevoerde beleid over het jaar 2019.

De Voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor de uitvoering van de kascontrole en roept tevens een nieuwe vrijwilliger op voor de kascontrolecommissie voor de ALV 2021. Peter Verheggen heeft voor het tweede jaar deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie en moet aftreden. Mieke Quirijnen was voor de kascontrolecommissie 2020 de reservekandidaat en zal met Charles van Lint deel uitmaken van de kascontrolecommissie 2021. Jan Lodewijks stelt zich kandidaat als reserve voor de kascontrolecommissie 2021.

Mieke Quirijnen vraagt hoe de financiën er nu voor staan. Peter Verheggen antwoord namens de kascontrolecommissie dat er een positief saldo staat van 2.201 euro. Jan Lodewijks vraagt daarop waarom het saldo nu een stuk lager is dan in 2019 en wil graag verduidelijking hierop. De Voorzitter antwoord dat met het positief saldo het resultaat gezien moet worden. Dat is iets lager dan in 2019, maar nog steeds positief. In het saldo van 2019 staat het bedrag voor afdracht aan de NGF opgenomen, wat dit verschil verduidelijkt.

Omdat de Penningmeester nog niet aanwezig is geeft de voorzitter namens hem aan dat 2019 financieel wederom een stabiel jaar is geweest voor de vereniging. De vereniging is financieel gezond en er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Het aantal leden zal op hetzelfde niveau blijven. Een overzicht van de financiën kunnen de leden desgewenst inzien tijdens de ALV of later bij de penningmeester of secretaris. 

Verslag R&HC commissie

Bart Grijseels brengt namens de R&HC commissie verslag uit over het afgelopen jaar en de geplande activiteiten voor 2020.

Verslag R&HC commissie:

Op 1 januari 2019 zijn de nieuwe golfregels in gegaan. De  RHC had hiervoor 3 bijeenkomsten georganiseerd  in Hole 19.

Er was veel animo voor deze bijeenkomsten in het totaal hebben 140 van onze leden hiervan gebruik gemaakt.

Het jaar 2019 is inmiddels alweer voorbij en als we dit jaar evalueren dan zien we  dat het toch moeilijk is om met de nieuwe regels om te gaan.

We willen één ieder dan ook mee geven dat als er regelvragen zijn ze altijd terecht kunnen bij de leden van de R&HC commissie, ook zij zullen niet altijd direct antwoord kunnen geven maar ze kunnen het wel uitzoeken en hier dan op terug komen (de leden zijn Peter Maas , Hans Leermakers, Bart Grijseels).

Er is ook regelmatig overleg geweest vanuit de R&HC commissie met de eigenaar van de baan. De onderwerpen die aan de orde komen zijn de status van de baan en de regels. Deze overleggen zijn als zeer positief ervaren, waarvoor onze dank.

Nog even een vooruitblik 2020

M.i.v. 1-1-2020 is er een nieuwe World handicap systeem geïntroduceerd.  In enkele landen gaat dit uitgetest worden. Dit World Handicap System gaat per 1 januari 2021 ook in Nederland gelden. Dit nieuwe systeem komt er omdat er steeds meer mensen wereldwijd gaan golfen en er nu nog 6 verschillende systemen zijn. Deze 6 systemen volgen elk hun eigen Playing handicap wat het dus moeilijk maakt om met elkaar volgens de juiste PHC te golfen.

Er zou op zaterdag 28 maart  van dit jaar een Nationaal Handicap Symposium worden gehouden waar 4 personen van onze verenging bij aanwezig zouden  zijn, maar vanwege de corona crisis is deze niet door gegaan, en wordt op een later tijdstip dit jaar nog een bijeenkomst  gehouden. Hopelijk kunnen we met ons vieren er dan wel bij zijn om zoveel mogelijk informatie op te snuiven en hier later eventueel via rond om de green uitleg over te geven, verder kunt u zelf ook kijken op de pagina van de NGF voor uitleg.

Wij wensen alle leden nog een fijn golfjaar toe en blijf gezond.

De voorzitter dankt Bart Grijseels voor de uiteenzetting van zijn verslag en zijn inzet voor de R&HC commissie over het afgelopen jaar.

Verkiezing bestuursleden:

Volgens het rooster van aftreden is Jan Warmoeskerken  aan de beurt voor een wisseling. Hij is niet herkiesbaar. Verder is Joyce Schrantee tussentijds afgetreden.

Joyce is vanavond niet aanwezig, dus vanuit het bestuur zullen we haar op een ander moment bedanken, zowel met woorden als met een attentie ter herdenking van haar periode als bestuurslid.

De Voorzitter spreekt zijn dank uit aan Jan Warmoeskerken die als laatste der Mohikanen nog bestuurslid was sinds de oprichting van de Golfvereniging in 2012. Jan krijgt vanuit het bestuur een cadeau voor zijn bewezen diensten de afgelopen jaren.

Bestuursverkiezing:

Het bestuur draagt Lilian van Dinther voor als kandidaat om zitting te nemen in het bestuur.

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, derhalve vraag ik de vergadering op bij acclamatie in te stemmen met deze voordracht. De ALV gaat unaniem akkoord met de toetreding van Lilian tot het bestuur.

De Voorzitter vraagt de ALV vervolgens toestemming om door te gaan met een bestuurssamenstelling van vier bestuursleden. In de statuten staat dat het bestuur dient te bestaan uit 5-9 leden. Tot op heden hebben we hier altijd aan voldaan. In deze vergadering heeft het Bestuur evenwel slechts 1 nieuw bestuurslid voorgedragen, terwijl er twee plaatsen zijn vrijgevallen.

De achterliggende periode, na het vertrek van Joyce, heeft ons als bestuur geleerd, dat het werken met een bestuur van vier goed werkt en ook goed is te combineren met enerzijds de vertegenwoordiging uit de commissies (R&HC en AC) en anderzijds de rollen van Secretaris, Penningmeester en Voorzitter.

Als bestuur willen we dan ook aan de ALV voorleggen om in te stemmen met een vierkoppig bestuur en daarmee een uitzondering toe te staan op artikel 9, lid 1. De ALV stemt toe met het voorstel van de Voorzitter.

Verslag activiteitencommissie

Lilian van Dinther brengt namens de activiteitencommissie verslag uit over het afgelopen jaar.

Verslag activiteitencommissie:

Gedurende het jaar 2019 zijn er :

Van de diverse toernooien zijn “Wall of Fame” borden, waar de namen van de diverse winnaars op staan afgebeeld.

Daarnaast was er ook weer onze jaarlijkse zomertoer, gespeeld in juni, juli en augustus. Tijdens de zomertoer was er een try-out om de aanmelding/inschrijving digitaal te verzorgen. Ondanks enkele aanvang problemen door onbekendheid met het digitaal aanmelden, werd dit toch als een zeer waardevolle aanvulling beschouwd, daar men nu tijdig een starttijd ontving en niet meer (te) vroeg aanwezig diende te zijn. Naast de groot aantal deelnemers bij de 18 holes, bleef het aantal deelnemers bij de 9 holes wat achter. De verwachting voor 2020 is dat ook de 9 holes aantal deelnemers zal aantrekken. Tijdens de evaluatie van dit toernooi, kwamen enkele punten naar boven welke voor 2020 zijn aangepast. Denk hierbij aan het aanpassen van het wedstrijd reglement en de veranderde punten telling. Bij de uitnodiging van de zomertoer 2020 wordt hier aandacht aan besteed.

Club competitie:

In 2019 is de AC ook begonnen met het organiseren van een dames middag op maandag en een heren middag op dinsdag. Beide speelden de ene week op de PAR 3 en de andere week op de grote baan, zodat ook Par 3 spelers met regelmaat hier aan konden deelnemen.

Bij de damesmiddag zijn er iets minder deelnemers dan verwacht,  de herenmiddag heeft echter een veel hoger aantal deelnemers dan verwacht, uiteindelijk zijn beide activiteiten toch naar volle tevredenheid geslaagd.

De NGF competitie 2019, met 3 teams in de 18 holes en 3 teams in de 36 holes, was zeker een succes te noemen. Team 2 en team 3 in de 36 holes werden kampioen en promoveerde naar de 1e klasse, terwijl alle andere teams konden handhaven op hun huidige  niveau. De beide kamploensteams zijn door het bestuur in het zonnetje gezet en kregen de teamleden allen een bloemetje uitgereikt.

Vooruitblik 2020

NB Door de coronacrisis is de NGF competitie niet door gegaan.

Tot slot een wens/verzoek; we zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding van de AC, belangstellenden kunnen informatie in winnen bij mij. (Lilian v Dinther)

Rondvraag en w.v.t.t.k:

Hans Leermakers:

Hans zegt dat er problemen zijn tussen de systemen van het OGS en de NGF en wat er eventueel aan gedaan zou kunnen worden.

Antwoord: Bart Grijseels verteld dat de NGF en het OGS niet goed met elkaar communiceren waardoor er problemen ontstaan. De R&HC commissie hanteren het OGS systeem en niet het NGF systeem. Alles heeft tijd nodig en de R&HC commissie verwacht dat alle problemen eerdaags opgelost zijn. Bij de volgende scorekaarten zal ook de stroke-index zijn aangepast.

Hans van Hest:

Hans had een dankwoord van de Voorzitter naar de kascontrole gemist evenals een rondje van de Golfvereniging.

Antwoord: De Voorzitter was inderdaad vergeten een dankwoord te geven en dankt alsnog de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet. V.w.b. rondje van de Golfvereniging was Hans te snel met zijn vraag, deze wordt aan het eind van de vergadering gegeven.

Anny Ansems:

De afgelopen vijf jaren zijn er veel auto’s die hun banden hebben lek gereden op het zandpad naar de Golfvereniging. Kan er vanuit het bestuur een mail rondgestuurd worden aan de leden bij wie dit gebeurd is dit te melden bij haar. Anny wil deze dan verzamelen en voorleggen aan de gemeente.

Antwoord: De Voorzitter vindt dit een goed voorstel en zal hier uitvoer aan laten geven.

Mieke Quirijnen sluit hier op aan dat de stofwolken hinderlijk zijn voor de spelers, maar ook slecht is voor de gezondheid. Dit zou ook meegenomen kunnen worden door Anny naar de gemeente toe.

De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid.